terms and conditions

Algemene voorwaarden
Terms and conditions
Artikel 1. Inleiding
Article 1. Introduction
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van ‘Xtra English4kids’ en op alle overeenkomsten die ‘Xtra English4kids’ sluit met ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers accepteren de algemene voorwaarden door het schriftelijk afsluiten van een overeenkomst met ‘Xtra English4kids’.
 1. These general terms and conditions apply to all services of ‘Xtra English4kids’ and to all contracts that ‘Xtra English4kids’ concludes with parents/guardians. The parents/guardians accept the general terms and conditions by making a written agreement with ‘Xtra English4kids’.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen geldig na schriftelijke bevestiging door ‘Xtra English4kids’.
 3. Deviation from these general terms and conditions is valid only after written confirmation by “Xtra English4kids”.
 4. Bij alle overeenkomsten die worden afgesloten met ‘Xtra English4kids’ zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van ‘Xtra English4kids’ van toepassing.
 5. All agreements made with ‘Xtra English4kids’ are exclusively subject to the terms and conditions of ‘Xtra English4kids’.
 6. De leerling en ouders/verzorgers zijn verplicht alle gegevens en materialen die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de diensten tijdig bij ‘Xtra English4kids’ aan te leveren.
 7. For the correct implementation of the services, the pupil and parents/guardians are obliged to timely deliver all data and materials that are necessary to ‘Xtra English4kids.’
 8. Alle overeenkomsten met ‘Xtra English4kids’ worden beheerst door Nederlands recht.
 9. All contracts/agreements with ‘Xtra English4kids’ are governed by Dutch law.
 10. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 11. If one or more of the clauses of the terms and conditions are invalid or should be annulled , the remaining provisions of these terms and conditions remain fully applicable.
 12. ‘Xtra English4kids’ is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen per e-mail bekend worden gemaakt, minimaal 30 dagen voordat de wijzigingen in werking treden. De ouders/verzorgers zijn gerechtigd binnen deze 30 dagen schriftelijk kenbaar te maken dat zij het niet eens zijn met de wijziging, in welk geval de ouders/verzorgers het recht hebben de overeenkomst met ‘Xtra English4kids’ per direct op te zeggen. Eventuele reeds aan ‘Xtra English4kids’ verschuldigde en/of door ‘Xtra English4kids’ gefactureerde vergoedingen blijven verschuldigd en worden direct opeisbaar door ‘Xtra English4kids’.
 13. ‘Xtra English4kids’ is entitled to unilaterally change the Terms and Conditions. Any changes will be announced by e-mail, at least 30 days before the changes take effect. The parents/guardians are entitled to state in writing within these 30 days that they do not agree with the change, in which case the parents/guardians have the right to cancel the contract with ‘Xtra English4kids’ immediately. Any fees invoiced by ‘Xtra English4kids’ remain due and become immediately payable to ‘Xtra English4kids’.
 14. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 15. If there is uncertainty about the interpretation of one or more clauses of the general terms and conditions, the interpretation must take place in the spirit of the general terms and conditions.
 16. Bij zoekraken en/of beschadiging van materialen en/of hulpmiddelen door de leerling komen de kosten van reparatie of vervanging voor rekening van de ouders/verzorgers.
 17. In the event of any loss or damage to materials and / or teaching aids caused by the pupil, the costs of repair or replacement will be borne by the parents / guardians.
 18. ‘Xtra English4kids’ is gesloten tijdens de officiële schoolvakanties voor het primair onderwijs regio ‘Zuid’ als vermeld op de website van de rijksoverheid. Let op : deze data verschillen per schooljaar.
 19. ‘Xtra English4kids’ is closed during the official school holidays for the primary education in the ’Zuid’ region, as stated on the website of the government. Please note: these dates differ per school-year.
 20. Ouders/verzorgers worden minimaal 2 keer per jaar op de hoogte gebracht van de ontwikkeling/voortgang van de leerling.
 21. Parents / guardians are, at least twice a year, informed about the progress of the pupil.
 22. Van leerlingen en ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij de actuele informatie betreffende hun schoolsituatie volledig en juist doorgeven.
 23. Pupils and parents/guardians are expected to provide complete and accurate information about the school situation of their son/daughter.
Artikel 2. Definities
Article 2. Definitions
Aanmeldingsformulier : een door ouders/verzorgers ondertekende schriftelijke overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden en het afnemen van diensten.
Registration form: a written agreement/contract signed by parents/guardians for carrying out the work / and for the purchase of services.
Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van ’Xtra English4kids’ zoals hier beschreven.
General conditions: the general conditions of ‘Xtra English4kids’ as described here.
Boeken : de gebruikte methode voor de cursus, tekst- en werkboek zijn verplicht om aan te schaffen door de ouders/verzorgers.
Books: the books used for the course, text and workbooks, are required to be purchased by the parents/guardians.
Cursusgeld : het bedrag dat verschuldigd is voor deelname aan de cursus.
Tuition Fee: the amount of money that is due for participation in the course.
Diensten : de dienst bestaat uit het geven van een cursus : ‘Xtra English4kids’:  het is een naschoolse cursus voor de leerlingen van groep 4-8 om zich voor te bereiden op de middelbare school.
Services: the service consists of giving a course ‘Xtra English4kids. It is an after-school course for students in group 4-8 to prepare for secondary school.
Hulpmiddelen : alle tijdens de cursus gebruikte middelen ter ondersteuning en optimalisering van de werkzaamheden.
Resources: all resources used during the course to support and optimize the work.
Klager: een leerling van de cursus, ouders, verzorgers van deze leerling, alsmede anderen die een duurzame rechtsbetrekking hebben met de cursus.
Complainant: a pupil of the course, his/her parents, guardians, as well as others who have a sustainable legal connection with the course.
Leerling: degene die de cursus/lessen Engels volgt.
Pupil: the person doing the English course.
Les: tijdsbestek van 60 minuten, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de omschrijving van de cursus of schriftelijk anders is overeengekomen.
Lesson: duration of 60 minutes, unless explicitly stated otherwise in the description of the course or agreed otherwise in writing.
Lesmaterialen: boeken, dvd’s, cd’s, informatiedragers, werkbladen en spelmateriaal.
Teaching materials: text books, DVDs, CDs, media, worksheets and game material.
Locatie: adres waar de cursussen en de lessen worden gegeven.
Location: the address where the courses and classes are held.
Ouders/verzorgers: degene(n) die ‘Xtra English4kids’ opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot de cursus ‘XtraEnglish4kids’ of andere aan de Engelse taal gerelateerde activiteiten.
Parents/guardians: the person(s) who assign(s), course related work or other English language related activities  to ‘Xtra English4kids’.
Overeenkomst : afspraken tussen ouders/verzorgers en ‘Xtra English4kids’ over wat ‘Xtra English4kids’ zal gaan doen of laten.
Contract: agreements between parents/guardians and ‘Xtra English4kids’ about what ‘Xtra English4kids will do or not do.
Overmacht: ziekte of verhuizing van de docent en het niet of niet tijdig nakomen door derden van de verplichtingen die deze jegens ’Xtra English4kids’ op zich heeft genomen.
Force majeure: illness or re-location of the teacher and non-compliance or late-compliance by third parties with the obligations that they have taken on ‘Xtra English4kids’.
Persoonlijke eigendommen: alle persoonlijke bezittingen die de leerling bij zich heeft tijdens de les.
Personal properties: all personal items that the pupil has with him during the lesson.
Xtra English4kids : ‘Xtra English4kids’ is de cursus Engels voor leerlingen van het basisonderwijs,Mev. Shabnam Hofland is de oprichtster en eigenaresse. De onderneming houdt zich bezig met het verzorgen van lessen, cursussen aan basisschoolleerlingen en andere personen op het gebied van de Engelse taal.
Xtra English4kids: ‘Xtra English4kids’ is the English course for primary school pupils, Mrs. Shabnam Hofland is the founder and owner. The company is engaged in teaching English to primary school pupils and other people in the field of English language.
Artikel 3. Betalingsvoorwaarden cursus
Het lesgeld voor de cursus Xtra English4kids bedraagt is € 16,- per les (exl. boekengeld). Het cursusgeld kan op de volgende manieren worden betaald :
□  in 6 termijnen  van €105 ,- 
□ in 2 termijnen : in juni € 315, en in december € 315,-
□ in 1 keer : € 630,-
Article 3. Payment terms
The tuition fee for the ‘Xtra English4kids’ course is € 16.00 per lesson (excluding books). The fee can be paid in the following ways:
□ in 6 instalments:  € 105.-
□ in 2 instalments: € 315,- in June and € 315,- in December
□ single payment: € 630,-
 1. Bij instroming in de cursus tussen de zomervakantie en de herfstvakantie dient het cursusgeld voor het hele cursusjaar te worden voldaan. Bij instroming na de herfstvakantie dienen alle resterende lesdagen te worden voldaan en een aantal lessen voor het inhalen van de lesstof, dit ter beoordeling door ‘Xtra English4kids’.
 2. In the event of late enrolment into the course i.e. between the summer holiday and the winter holiday, the fee must be paid for the entire course year. Enrollment after the winter holiday, will cost the due payment for all the up-coming lessons, plus the number of extra lessons for a catch-up programme.
 3. Betaling dient te geschieden op rekeningnummer: Bank: ING: NL88 INGB 0004 4438695, t.n.v. ‘Xtra English4kids’ te Gorinchem.
 4. Payment must be made to the account number: Bank: ING: NL88 INGB 0004 4438695, in the name of ‘Xtra English4kids’ Gorinchem.
 5. ‘Xtra English4kids’ is gerechtigd het lesgeld in een keer te laten betalen.
 6. ‘Xtra English4kids’ is entitled to have the tuition fee paid in one go.
 7. Lessen, die gemist zijn door de leerling, worden niet vergoed.
 8. Lessons missed by the pupil will not be reimbursed.
 9. Na het verstrijken van de betalingstermijn wordt een betalingsherinnering verstuurd per e-mail. Indien na 7 dagen nog geen betaling is ontvangen, volgt een tweede herinnering per post. In verband met administratiekosten wordt de factuur dan met 10% verhoogd. Tevens wordt de les voor de betreffende leerling of cursist stopgezet totdat de betaling is voldaan. Indien wederom geen betaling volgt na 7 dagen, wordt het factuurbedrag nogmaals verhoogd met 10%. Volgt op de derde herinnering geen betaling binnen 7 dagen, dan zal een incassobureau de zaak verder afhandelen. Alle bijkomende wettelijke kosten zijn dan voor rekening van de ouders/verzorgers.
 10. After the payment term has expired, a payment reminder will be sent by e-mail. If no payment has been received within 7 days, a second reminder will be sent by post. In connection with administration costs, the invoice is then increased by 10%. The lessons for the pupil are also halted until the payment has been made. If yet again, no payment follows after 7 days, the invoice amount is again increased by 10%. If no payment is received within 7 days after the third reminder, a collection agency will continue to handle the case. All additional legal costs are then for the parents/guardians to pay.
 1. De cursus ‘Xtra English4kids’ is officieel vrijgesteld van BTW.
 2. The ‘Xtra English4kids’ course is officially exempt from VAT.
Artikel 4. Annulering / Opzegging door ouders/verzorgers
Article 4. Annulment of the course by parents/guardians
1.Tot zeven werkdagen voor aanvang van de cursus kunnen de ouders/verzorgers de inschrijving schriftelijk annuleren.
 1. Up to seven working days before the start of the course, parents / guardians can annul the registration in writing.
 2. Bij annulering binnen zeven werkdagen voor aanvang van de cursus zijn de ouders/verzorgers de betaling van 1 cursusmaand aan ‘Xtra English4kids’ verschuldigd. Het overige reeds betaalde cursusgeld wordt binnen vier weken na ontvangst van de benodigde gegevens terugbetaald.
 3. In the event of annulment within seven working days before the start of the course, the parents/guardians are obliged to pay one month’s fee to ‘Xtra English4kids’. The remaining amount that has already been paid will be reimbursed within four weeks of receiving the required information.
 4. Besluit een leerling voortijdig met de cursus te stoppen, dan geldt voor de ouders/verzorgers een opzegtermijn van 1 maand.
 5. If a pupil decides to stop the course earlier, then the parents/guardians have a notice period of 1 month.
 6. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 7. Annulment must be done in writing.
Artikel 5 . Privacy/AVG
Article 5. Privacy/AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
The ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’ came into effect from 25th May 2018. This means that from that date onward the same privacy legislation implies throughout the European Union (EU).
Wij bewaren alleen persoonsgegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier. Deze gegevens gebruiken we alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en deze worden nimmer aan derden gegeven.
We only keep personal data that you have entered on the registration form. We use these data only for the purpose for which it was provided and it will never be handed over to third parties.
Wij bewaren de gegevens van de leerling op een lijst van leerlingen die zich aangemeld hebben.
We save the pupil’s details on an enrolment list of students who have registered.
Voor het gebruik van foto- en videomateriaal op onze website en sociale media vragen wij u per mail uw toestemming.
For the use of photo and video material on our website and social media, we ask for your permission by email.
Artikel 6. Toelating
Article 6. Admission
1.‘Xtra English4kids’ behoudt zich het recht voor een leerling te weigeren indien deze niet voldoet aan de door ‘Xtra English4kids’ gestelde toelatingseisen.
 1. ‘Xtra English4kids’ has the right to refuse a pupil if he or she does not meet the admission requirements set by ‘Xtra English4kids’.
 2. De inschrijving vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst.
 3. Registration takes place on the basis of the order of entry.
 4. ‘Xtra English4kids’ behoudt zich het recht voor een leerling zonder opgave van reden(en) te weigeren.
 5. ‘Xtra English4kids’ has the right to refuse admission to a pupil without giving any reason(s).
 Artikel 7. Afzegging door ouders/verzorgers
Article 7. Leave application
1.Een leerling dient telefonisch of per e-mail te worden afgemeld. Leerlingen dienen door hun ouders/verzorgers te worden afgemeld.
 1. A pupil’s leave from a lesson must be applied for, by the parents/guardians by phone or e-mail.
 Artikel 8. Afzegging door docent
Article 8. Lesson called off by the teacher
1.Bij afzegging door de docent, om welke reden dan ook, zal worden gezocht naar een passende vervanger of een ander tijdstip om de les in te halen.
 1. In the event of a lesson called off by the teacher, for whatever reason, a proper substitution or a different time to make up for the lesson will be sought.
 Artikel 9. Annulering door ‘Xtra English4kids’
Article 9. Annulment by ‘Xtra English4kids’
1 Bij onvoldoende aanmelding voor een cursus kan ‘Xtra English4kids’ de betreffende cursus annuleren. ‘Xtra English4kids’ zal de ouders/verzorgers hiervan tijdig op de hoogte stellen.
 1. In case of insufficient admissions, ‘Xtra English4kids’ can cancel the course. ‘Xtra English4kids’ will inform the parents/guardians, timely.
 2. Afgelasting van een cursus door ‘Xtra English4kids’ kan plaatsvinden het gehele cursusjaar. Het reeds betaalde cursusgeld wordt dan aan de ouders/verzorgers terugbetaald. De restitutie vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van de benodigde gegevens van de cursist.
 3. Annulment of the course by ‘Xtra English4kids may take place anytime during the whole academic year. The tuition fee paid in advance, is then duly reimbursed to the parents/ guardians. The refund takes place within four weeks of receiving the required information from the pupil.
 4. ‘Xtra English4kids’ kan het overeenkomst tussentijds beëindigen indien:
 5. ‘Xtra English4kids’ may prematurely terminate the contract, if:
de leerling de afspraken regelmatig niet nakomt.
– the pupil regularly fails to meet the commitments.
– de leerling zich zodanig gedraagt dat effectief lesgeven hierdoor ernstig wordt bemoeilijkt.
– the pupil behaves in a way that effective teaching is seriously hindered.
– de leerling en/of ouders/verzorgers al dan niet opzettelijk verzuimt informatie met betrekking tot de cursus door te geven.
– the pupil and/or parents/guardians intentionally or unintentionally fail to provide information regarding the course.
– de ouders/verzorgers in gebreke blijft de lesgelden te voldoen.
– the parents/guardians fail to pay the tuition fees.
Artikel 10. School- en klasseregels
Article 10. School and class rules
We zijn te gast in het schoolgebouw van de cbs Smitshoek in Barendrecht/ Saltoschool in Eindhoven/ de Vuurvlinder in Eindhoven / Floralaan Eindhoven/obs Merwedonk in Gorinchem en we gedragen ons naar hun (school)regels.
We are guests in the school building of the cbs Smitshoek in Barendrecht / Saltoschool in Eindhoven/ de Vuurvlinder in Eindhoven / Floralaan Eindhoven / obs Merwedonk in Gorinchem and we abide by their (school) rules.
Als klasseregels hanteren wij :
As class rules we use:
Wij vinden een veilig, plezierig en positief klimaat van omgaan met elkaar heel belangrijk, wij willen dit realiseren door :
We find a safe, pleasant and positive environment of interacting with each other very important, we want to achieve this by:
 – we vinden het belangrijk dat uw zoon/dochter zich t.o.v. de leerkracht(en) en de medeleerlingen zo gedraagt, dat daaruit respect spreekt
– we think it is important that your son/daughter behaves towards the teacher(s) and fellow pupils in a respectful way.
we verwachten van de leerling een positieve instelling, een goede inzet en motivatie
– we expect a positive attitude, good commitment and motivation from the pupil.
– we noemen elkaar bij de naam
– we call each other by name
– we komen op tijd
-we arrive in time
– het is noodzakelijk dat het huiswerk voor de les is volledig gemaakt
– it is necessary that the homework for the lesson is fully done.
– we leren samen
– we learn together
– we luisteren naar elkaar
– we listen to each other
niemand lacht een ander uit
– nobody makes fun of another
– we gebruiken materialen waarvoor ze bedoeld zijn en zijn er zuinig op
– we use teaching materials for the right purpose and are careful with them.
– we tolereren geen grof taalgebruik
– we do not tolerate coarse language
– het dragen van jassen en/of petjes in de klas is niet toegestaan
– it is not permitted to wear coats and/or caps in the classroom
– telefoons zijn uit en niet zichtbaar, tenzij de docent toestemming heeft gegeven
– telephones remain off and invisible unless the teacher has given permission
– we blijven van elkaars spullen af
– we stay away from each other’s things
– we ruimen ons eigen afval op
-we clean-up our own mess
– we roddelen niet over elkaar
– we do not gossip about each other
– het via sociale media of anderszins verspreiden van berichten die de goede naam van de cursus, van personeelsleden of medeleerlingen van de cursus aantasten is niet toegestaan.
– it is not allowed to spread messages via social media or otherwise that affect the good name of the course, of staff members or fellow students.
Artikel 11. Anti-pestbeleid
Article 11. Anti-bullying policy
 ‘Xtra English4kids’ wil zorgen voor een zorgzame en veilige klas, met aandacht voor elkaar. We zijn een zorgzame en veilige klas door kleinschaligheid met een heldere structuur voor leerlingen en medewerkers, door aandacht voor sfeer en door de manier van omgaan met en persoonlijke aandacht voor onze leerlingen. Herkenbare gemeenschappelijke waarden daarbij zijn: fysieke veiligheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en respect. Hiermee beogen wij het welzijn en de toekomstverwachting van de leerlingen te optimaliseren.
 ‘Xtra English4kids’ wants to ensure a caring and safe environment in the classroom, by being thoughtful about each other. We have a caring and safe classroom environment due to the small-scale classes, a clear structure for pupils and staff and personal attention to our pupils. Our common values are: physical safety, responsibility, trust and respect. With this we aim to optimize the well-being and future expectations of the pupils.
Wat is pesten? Onder pesten wordt verstaan: ‘Het langdurig uitoefenen van geestelijk en/of lichamelijk geweld door een persoon of een groep tegen een eenling die niet in staat is om zich te verdedigen’.
What is bullying? Bullying means: ‘The long-term exercise of mental and/or physical violence by a person or a group against a pupil(s) who is/are unable to defend himself/themselves.’
Nu kan je vaak denken dat is geen pesten, ze plagen elkaar maar wat. De ene keer doet de ene wat, de volgende keer doet de ander iets terug. Het is een spel. Plagen is lang niet altijd leuk, maar plagen is nooit bedreigend of grof. Maar wanneer het is geen plagen meer, heb je het over pesten.
You may often think that it is not bullying, they just tease each other. Sometimes one person does something, the next time the other gives something back. It is a game. Teasing is not always fun, but teasing is never threatening or rude. But when it is no longer teasing, it is bullying.
Wat doet ‘Xtra English4kids’ om pesten te voorkomen? Wij streven in alles naar een veilig lesklimaat, zowel voor medewerkers als voor leerlingen. Wanneer wij merken dat een kind gepest wordt, zijn twee dingen belangrijk. In de eerste plaats is het nodig dat er goed naar het kind geluisterd en op het kind gelet wordt. Voorts is het noodzakelijk, dat wanneer zich een pestsituatie voordoet, deze alleen kan stoppen als iedereen, d.w.z. ouder/kind/docent, samenwerkt. Daarom is het belangrijk dat uw zoon/dochter het vertelt als er iets is. Ook al heeft het zelf niks met de pestsituatie te maken.
What does ‘Xtra English4kids’ do to prevent bullying? We strive for a safe learning environment, both for employees and for pupils. When we notice that a child is being bullied, two things are important. In the first place, it is necessary that the child is carefully listened to and is watched over. Furthermore, it is necessary that when a bullying situation occurs, it can only stop if everyone, i.e., parent / child / teacher, cooperates. That is why it is important that your son / daughter tells you if there is something, even if, it has nothing to do with the bullying situation itself.
Artikel 12. Schorsing/verwijdering.
Article 12. Suspension
Bij het voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de cursus, kan worden overgegaan tot verwijdering.  Ook wanneer een leerling onvoldoende inzet of motivatie toont, kan worden overgegaan tot verwijdering. Verwijdering van een leerling van cursus is een beslissing van ‘Xtra English4kids’.
If a serious incident occurs, which has major consequences for the safety and/or for the teaching-learning process of the course, suspension can take place. Even if a pupil shows insufficient commitment or motivation, removal can also take place. Removal of a pupil from the course is a decision of ‘Xtra English4kids’.
Artikel . 13.  Aansprakelijkheid
Article. 13. Liability
1.‘Xtra English4kids’ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade aan persoonlijke eigendommen van de leerling tijdens de aanwezigheid op de leslocatie, noch voor letsel aan de betreffende persoon.
 1. ‘Xtra English4kids’ accepts neither any liability for theft, loss or damage to the pupil’s personal property during his/her presence at the lesson location, nor for any injury to the concerned pupil.
 2. De verplichtingen van ‘Xtra English4kids’ uit hoofde van de aangegane overeenkomsten zijn inspanningsverplichtingen. ‘Xtra English4kids’ is op geen enkele wijze aansprakelijk indien uw zoon/dochter de beoogde resultaten niet bereikt.
 3. The obligations of ‘Xtra English4kids’, under the agreements, are those of best efforts. ‘Xtra English4kids’ is in no way liable if your son/daughter does not achieve the intended results.
 4. ‘Xtra English4kids’ is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie / aanbevelingen / adviezen verstrekt in verband met de cursus. Hieronder valt onder andere: de informatie / aanbevelingen / adviezen verstrekt door de docent enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een opleiding.
 5. ‘Xtra English4kids’ is in no way liable for damage, of whatever nature, that is the result of (if any) incorrect or incomplete information/recommendations/advice provided in connection with the course. This includes, among others: the information / recommendations / advice provided by the staff /any other work arising from or related to a study program.
Artikel 14.  Disclaimer website
Artikel 14.  Disclaimer website
1.De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite van ‘Xtra English4kids’. Door het bezoeken van de website en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden en verklaart u eraan gebonden te zijn.
 1. The terms of this disclaimer apply to the ‘Xtra English4kids website. By visiting the website and/ or using the information offered on or via this website, you agree to the terms and conditions and you declare that you are committed to them.
 2. Xtra English4kids’ is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij spannen ons in om informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. ‘Xtra English4kids’ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op deze website. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd
 3. ‘Xtra English4kids’ is responsible for the content of this website. We make every effort to ensure that information on this webpage is as complete and accurate as possible. ‘Xtra English4kids’ does not accept any liability for damage as a result of inaccuracies or incompleteness of the information provided on this website. The information provided on our website can be changed at any time without prior notice or obligation.
 4. Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen software, audio, video, tekst en foto’s) behoren uitsluitend toe aan ‘Xtra English4kids’. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzij anders bepaald mag de inhoud opgenomen op deze website alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden.
 5. Xtra English4kids is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van aangeleverd lees en/of luitermateriaal.
 6. Xtra English4kids is not liable for the quality of the supplied reading and / or listening material.
 7. Copyrights and all other rights with regard to the content (including software, audio, video, text and photos) belong exclusively to ‘Xtra English4kids’. All rights with regard to the content are reserved except, if any right of use with regard to the content is expressly granted. Unless specified otherwise, the content contained on this website may only be utilized in an unaltered form and only for personal and non-commercial use.
 8. Het is ‘Xtra English4kids’ toegestaan om foto’s/filmpjes/beeldmateriaal op de website van de cursus en in de nieuwsbrief te plaatsen.
 9. ‘Xtra English4kids’ is allowed to place photos/videos/ images on the website and in the newsletter.
 10. Het is ‘Xtra English4kids’ toegestaan de opgegeven e-mailadressen te gebruiken voor nieuwsbrieven, uitnodigingen, aankondigingen e.d. te gebruiken.
 11. ‘Xtra English4kids’ is permitted to use the e-mail addresses specified for newsletters, invitations, announcements and the like.
Artikel 15. Intellectueel eigendom
Article 15. Intellectual property
1.Alle rechten van intellectuele eigendom op alle voor de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten, software, alsmede al het materiaal dat hiermee samenhangt, berusten bij ‘Xtra English4kids’. De leerling  verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten ten behoeve van de les/cursus en zal genoemde zaken niet verveelvoudigen, distribueren of kopiëren of op enigerlei andere wijze openbaar maken.
 1. All intellectual property rights on all documents, software and all the related materials developed for the course or made available, belong to ‘XtraEnglish4kids’. The pupil only obtains the user rights for the lesson/course and will neither reproduce, distribute nor copy the items mentioned nor make them public in any other way.
 2. Bij overtreding van Artikel 15.1 is de klant een gefixeerde boete van € 5000,- verschuldigd aan ‘Xtra English4kids’.
 3. In the event of a violation of Article 15.1, the customer owes a fixed fine of € 5000 to ‘Xtra English4kids’.
Artikel 16. Overmacht
Article 16. Force majeure
1.In geval van overmacht worden de uit het contract voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat ‘Xtra English4kids’ verplicht is tot enige schadevergoeding. In geval van overmacht zal de ouder/verzorger zo snel mogelijk worden geïnformeerd.
 1. In the event of force majeure, the obligations arising from the contract are fully or partially suspended for the duration of the force majeure, without “Xtra English4kids” being obliged to pay any compensation. In the event of force majeure, the parent / guardian will be informed as soon as possible.
Artikel 17. Klachten
Article 17. Complaints
1.Mocht ‘Xtra English4kids’ volgens een leerling tekortschieten bij de ten uitvoerbrenging van de diensten, dan dient dit daags na de bijgewoonde les kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid jegens ‘Xtra English4kids’ vervalt.
 1. If, according to a pupil, ‘Xtra English4kids’ fails to deliver the services, this must be made known the day after the attended lesson, failing this date will lapse any liability towards ‘Xtra English4kids’.
 2. De klager bespreekt de klacht in eerste instantie met de betrokken persoon. Pas nadat de klager in redelijkheid heeft geprobeerd de klacht of bedenking met de betrokkene of diens leidinggevende op te lossen, kan de klager een schriftelijke klacht indienen.
 3. The complainant initially discusses the complaint with the person concerned. Only after the complainant has reasonably tried to resolve the complaint with the person concerned or his supervisor, can the complainant submit a written complaint.
 4. ‘Xtra English4kids’ kan een klacht mondeling afhandelen, indien hij van mening is dat de klacht op een eenvoudige wijze kan worden afgehandeld.
 5. ‘Xtra English4kids’ can handle a complaint orally, if it is of the opinion that the complaint can be addressed in a simple manner.
 6. Na ontvangst van een klacht zal ‘Xtra English4kids’ een ontvangstbevestiging sturen met daarin een streefdatum voor de behandeling van de klacht.
 7. After receiving a complaint, ‘Xtra English4kids’ will send a confirmation of receipt with a target date for handling the complaint.
 8. Klachten worden behandeld met de nodige zorgvuldigheid ondermeer met het beginsel van hoor en wederhoor.
 9. Complaints are handled with due care, including the principle of the right to be heard.
 10. Voorop staat bemiddeling om tot een oplossing te komen.
 11. Mediation is the key to find a solution.
 12. Xtra English4kids’ kan een extern persoon/personen/instantie inschakelen voor behandeling van de klacht, dit ter beoordeling van ‘Xtra English4kids’.
 13. ‘Xtra English4kids’ can engage an external person/persons/authority to handle the complaint, this happens at the ruling of ‘Xtra English4kids’.
 14. Van de afhandeling van een schriftelijke klacht wordt de klager schriftelijk in kennis gesteld.
 15. The complainant will be notified in writing about the handling of a written complaint.
 16. Daarbij wordt in ieder geval medegedeeld wat de bevindingen en de conclusies met betrekking tot de klacht zijn.
 17. At the same time, the findings and conclusions regarding the complaint are communicated.
Artikel 18. Administratieadres
Article 18. Contact addresses
Xtra English4kids
Multatulistraat 65
4207 SC Gorinchem
tel. :  06-47543207
4207 SC Gorinchem
email :
info@xtraenglish4kids.com
xtraenglish4kids@gmail.com
shofland7@gmail.com
website :
http://www.xtraenglish4kids.com
Chamber of Commerce: 60257296, Central Netherlands

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s