algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van ‘Xtra English4kids’ en op alle overeenkomsten die ‘Xtra English4kids’ sluit met  ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers accepteren de algemene voorwaarden door het schriftelijk afsluiten van een overeenkomst met ‘Xtra English4kids’.
2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen geldig na schriftelijke bevestiging door ‘Xtra English4kids’.
3. Bij alle overeenkomsten die worden afgesloten met ‘Xtra English4kids’ zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van ‘Xtra English4kids’ van toepassing.
4. De leerling en ouders/verzorgers zijn verplicht alle gegevens en materialen die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de diensten tijdig bij ‘Xtra English4kids’ aan te leveren.
5. Alle overeenkomsten met ‘Xtra English4kids’ worden beheerst door Nederlands recht.
6. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
7. ‘Xtra English4kids’ is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen per e-mail bekend worden gemaakt, minimaal 30 dagen voordat de wijzigingen in werking treden. De ouders/verzorgers zijn gerechtigd binnen deze 30 dagen schriftelijk kenbaar te maken dat zij het niet eens zijn met de wijziging, in welk geval de ouders/verzorgers het recht hebben de overeenkomst met ‘Xtra English4kids’ per direct op te zeggen. Eventuele reeds aan ‘Xtra English4kids’ verschuldigde en/of door ‘Xtra English4kids’ gefactureerde vergoedingen blijven verschuldigd en worden direct opeisbaar door ‘Xtra English4kids’.
8. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
9. Bij zoekraken en/of beschadiging van materialen en/of hulpmiddelen door de leerling komen de kosten van reparatie of vervanging voor rekening van de ouders/verzorgers.
10. ‘Xtra English4kids’  is gesloten tijdens de officiële schoolvakanties voor het primair onderwijs regio midden als vermeld op de website van de rijksoverheid. Let op : deze data verschillen per schooljaar.
11. Ouders/verzorgers worden minimaal 2 keer per jaar op de hoogte gebracht van de ontwikkeling/voortgang van de leerling.
12. Van leerlingen en ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij de actuele informatie betreffende hun schoolsituatie volledig en juist doorgeven.
Artikel 2. Definities
Aanmeldingsformulier : een door ouders/verzorgers ondertekende schriftelijke overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden en het afnemen van diensten.
Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van ’Xtra English4kids’ zoals hier beschreven.
Boeken : de gebruikte methode voor de cursus, tekst- en werkboek zijn verplicht om aan te schaffen door de ouders/verzorgers, bij toelating ontvangen de ouders/verzorgers de titel(s) van het aan te schaffen boek ;
Contactonderwijs : vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent en leerling of cursist.
Cursus : de lesreeksen die als cursus worden aangeduid op de website en in het contract.
Cursusgeld : het bedrag dat verschuldigd is voor deelname aan de cursus.
Diensten : de dienst bestaat uit het geven van een cursus : ‘Xtra English4kids’:  het is een naschoolse cursus voor de leerlingen van groep 7/8 om zich voor te bereiden op de middelbare school.
Docent : degene die de lessen geeft.
Hulpmiddelen : alle tijdens de cursus gebruikte middelen ter ondersteuning en optimalisering van de werkzaamheden.
Klager: een leerling van de cursus, ouders,  verzorgers van deze leerling, alsmede anderen die een duurzame rechtsbetrekking hebben met de cursus.
Leerling : degene die de cursus/lessen Engels volgt.
Les : tijdsbestek van 60 minuten, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de omschrijving van de cursus of schriftelijk anders is overeengekomen.
Lesmaterialen : boeken, dvd’s, cd’s, cd-rom’s, informatiedragers, tijdschriften, schrijfmaterialen, werkbladen en spelmateriaal.
Locatie : adres waar de cursussen en de lessen worden gegeven.
Onderwijs : onderwijs, opleiding, cursus en/of training.
Ouders/verzorgers : degene(n) die ‘Xtra English4kids’ opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot de cursus ‘XtraEnglish4kids’ of andere aan de Engelse taal gerelateerde activiteiten.
Overeenkomst : afspraken tussen ouders/verzorgers en ‘Xtra English4kids’ over wat ‘Xtra English4kids’ zal gaan doen of laten.
Overmacht : ziekte of verhuizing van de docent en het niet of niet tijdig nakomen door derden van de verplichtingen die deze jegens ’Xtra English4kids’ op zich heeft genomen.
Persoonlijke eigendommen : alle persoonlijke bezittingen die de leerling bij zich heeft tijdens de cursus.
Xtra English4kids : ‘Xtra English4kids’ is de cursus Engels voor leerlingen van het basisonderwijs, Shabnam Hofland is de oprichtster en eigenaresse. De onderneming houdt zich bezig met het verzorgen van lessen, cursussen, les aan basisschoolleerlingen en andere personen op het gebied van de Engelse taal.
Artikel 3. Betalingsvoorwaarden cursus
Het lesgeld voor de cursus Xtra English4kids bedraagt iets meer dan € 14,50 per les (exl. boekengeld). Het cursusgeld kan op de voldende manieren worden betaald :
□  in 3 termijnen : van maart t/m augustus € 199,- , in november € 199,- en in februari € 199,-
 □ in 2 termijnen : in juni € 296,50 en in december € 296,50
□ in 1 keer : € 597,-
Bij inschrijving wordt er een eenmalige ouderbijdrage van €10,- in rekening gebracht.
2. Bij instroming in de cursus tussen de zomervakantie en de herfstvakantie dient het cursusgeld voor het hele cursusjaar te worden voldaan. Bij instroming na de herfstvakantie dienen alle resterende lesdagen te worden voldaan en een aantal lessen voor het inhalen van de lesstof, dit ter beoordeling door ‘Xtra English4kids’.
3. Betaling dient te geschieden op rekening nummer:  Bank : ING : NL88 INGB 0004  4438695,  t.n.v. ‘Xtra English4kids’  te Gorinchem.
4. ‘Xtra English4kids’ is gerechtigd het lesgeld in een keer te laten betalen.
5. Lessen, die gemist zijn door de leerling, worden niet vergoed.
6. Na het verstrijken van de betalingstermijn wordt een betalingsherinnering verstuurd per e-mail. Indien na 7 dagen nog geen betaling is ontvangen, volgt een tweede herinnering per post. In verband met administratiekosten wordt de factuur dan met 10% verhoogd. Tevens wordt de les voor de betreffende leerling of cursist stopgezet totdat de betaling is voldaan. Indien wederom geen betaling volgt na 7 dagen, wordt het factuurbedrag nogmaals verhoogd met 10%. Volgt op de derde herinnering geen betaling binnen 7 dagen, dan zal een incassobureau de zaak verder afhandelen. Alle bijkomende wettelijke kosten zijn dan voor rekening van de ouders/verzorgers.
Artikel 4. Annulering / Opzegging door ouders/verzorgers
1. Tot zeven werkdagen voor aanvang van de cursus kunnen de ouders/verzorgers de inschrijving schriftelijk per post annuleren.
2. Bij annulering binnen zeven werkdagen voor aanvang van de cursus zijn de ouders/verzorgers de betaling van 1 cursusmaand aan ‘Xtra English4kids’ verschuldigd. Het overige reeds betaalde cursusgeld wordt binnen vier weken na ontvangst van de benodigde gegevens terugbetaald.
3. Besluit een leerling voortijdig met de cursus te stoppen, dan geldt voor de  ouders/verzorgers een opzegtermijn van 1 maand.
4. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. 
Artikel 5 . Privacy/AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
Wij bewaren alleen persoonsgegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier. Deze gegevens gebruiken we alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt zijn en deze worden nimmer aan derden gegeven.
Wij hebben de gegevens van de leerling opgeslagen op een lijst van leerlingen die zich aangemeld hebben.
Voor het gebruik van foto- en videomateriaal op onze website en sociale media vragen wij u per mail uw toestemming.
Artikel 6. Toelating
1. ‘Xtra English4kids’  behoudt zich het recht voor een leerling te weigeren indien deze niet voldoet aan de door ‘Xtra English4kids’  gestelde toelatingseisen.
2. De inschrijving vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst.
3. ‘Xtra English4kids’ behoudt zich het recht voor een leerling zonder opgave van reden(en) te weigeren.
 Artikel 7. Afzegging door ouders/verzorgers
1. Een leerling dient telefonisch of per e-mail te worden afgemeld. Leerlingen dienen door hun ouders/verzorgers te worden afgemeld.
 Artikel 8. Afzegging door docent
1. Bij afzegging door de docent, om welke reden dan ook, zal worden gezocht naar een passende vervanger of een ander tijdstip om de les in te halen.
 Artikel 9. Annulering / Opzegging door ‘Xtra English4kids’
1. ‘Xtra English4kids’ behoudt zich het recht voor een aanmelding voor een cursus  zonder opgave van redenen te weigeren. Bij onvoldoende aanmelding voor een cursus kan ‘Xtra English4kids’ de betreffende cursus annuleren. ‘Xtra English4kids’ zal de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen.
2. Afgelasting van een cursus door ‘Xtra English4kids’ kan plaatsvinden tot uiterlijk zeven dagen voor de geplande aanvang. Het betaalde cursusgeld wordt dan volledig aan de ouders/verzorgers terugbetaald. De restitutie vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van de benodigde gegevens van de cursist.
3. ‘Xtra English4kids’ kan het overeenkomst tussentijds beëindigen indien:
– de leerling de afspraken regelmatig niet nakomt.
– de leerling zich zodanig gedraagt dat effectief lesgeven hierdoor ernstig wordt bemoeilijkt.
– de leerling en/of ouders/verzorgers al dan niet opzettelijk verzuimt informatie met betrekking tot de cursus door te geven.
– de ouders/verzorgers in gebreke blijft de lesgelden te voldoen.
Artikel 10. School- en klasseregels
We zijn te gast in het schoolgebouw van de cbs Smitshoek in Barendrecht/kbs De Sporckt in Tilburg/obs Merwedonk in Gorinchem en we gedragen ons naar hun (school)regels.
Als klasseregels hanteren wij :
 Wij vinden een veilig, plezierig en positief klimaat van omgaan met elkaar heel belangrijk, wij willen dit realiseren door :
 – we vinden het belangrijk dat uw zoon/dochter zich t.o.v. de leerkracht(en) en de medeleerlingen zo gedraagt, dat daaruit respect spreekt
– we verwachten van de leerling een positieve instelling, een goede inzet en motivatie
– we noemen elkaar bij de naam
– we komen op tijd
– het is noodzakelijk dat het huiswerk voor de les geleerd en gemaakt is
– we leren samen : iedereen hoort erbij
– we luisteren naar elkaar
– niemand lacht een ander uit
– we gebruiken materialen waarvoor ze bedoeld zijn en zijn er zuinig op
– we tolereren geen grof taalgebruik
– we schelden niemand uit en er wordt niet gevloekt
– het dragen van jassen en/of petjes in de klas is niet toegestaan
– telefoons zijn uit en niet zichtbaar, tenzij de docent toestemming heeft gegeven
– we blijven van elkaar en van elkaars spullen af
– we ruimen ons eigen afval op
we roddelen niet over elkaar
 – het via sociale media of anderszins verspreiden van berichten die de goede naam van de cursus, van personeelsleden of medeleerlingen van de cursus aantasten, dan wel de normale fatsoensnormen overschrijden, is niet toegestaan
Artikel 11. Anti-pestbeleid
‘Xtra English4kids’ wil zorgen voor een zorgzame en veilige klas, met aandacht voor elkaar. We zijn een zorgzame en veilige klas door kleinschaligheid met een heldere structuur voor leerlingen en medewerkers, door aandacht voor sfeer en door de manier van omgaan met en persoonlijke aandacht voor onze leerlingen. Herkenbare gemeenschappelijke waarden daarbij zijn: fysieke veiligheid, geborgenheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en respect. Hiermee beogen wij het welzijn en de toekomstverwachting van de leerlingen te optimaliseren.
Wat is pesten? Onder pesten wordt verstaan: ‘Het langdurig uitoefenen van geestelijk en/of lichamelijk geweld door een persoon of een groep tegen een eenling die niet in staat is om zich te verdedigen’. 
Nu zal je vaak denken dat is geen pesten, ze plagen elkaar maar wat. Wanneer is het geen plagen meer maar heb je het over pesten? Men spreekt van plagen als mensen aan elkaar gewaagd zijn. De ene keer doet de ene wat, de volgende keer doet de ander iets terug. Het is een spel. Plagen is lang niet altijd leuk, maar plagen is nooit bedreigend of grof.
Wat doet ‘Xtra English4kids’  om pesten te voorkomen? Wij streven in alles naar een veilig lesklimaat, zowel voor medewerkers als voor leerlingen. Wanneer wij merken dat een kind gepest wordt, zijn twee dingen belangrijk. In de eerste plaats is het nodig dat er goed naar het kind geluisterd en op het kind gelet wordt. Voorts is het noodzakelijk, dat wanneer zich een pestsituatie voordoet, deze alleen kan stoppen als iedereen, d.w.z. ouder/kind/docent, samenwerkt. Daarom is het belangrijk dat uw zoon/dochter het vertelt als er iets is. Ook al heeft het zelf niks met de pestsituatie te maken.
Artikel 12. Schorsing/verwijdering.
Bij het  voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de cursus, kan worden overgegaan tot verwijdering.  Ook wanneer een leerling onvoldoende inzet of motivatie toont, kan worden overgegaan tot verwijdering. Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van ‘Xtra English4kids’.
Artikel . 13.  Aansprakelijkheid
1. ‘Xtra English4kids’ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade aan persoonlijke eigendommen van de leerling tijdens de aanwezigheid op de leslocatie, noch voor letsel aan de betreffende persoon.
2. De verplichtingen van ‘Xtra English4kids’  uit hoofde van de aangegane overeenkomsten zijn inspanningsverplichtingen. ‘Xtra English4kids’ is op geen enkele wijze aansprakelijk indien uw zoon/dochter de beoogde resultaten niet bereikt.
3. ‘Xtra English4kids’ is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie / aanbevelingen / adviezen verstrekt in verband met de cursus. Hieronder valt onder andere: de informatie / aanbevelingen / adviezen verstrekt door de docent enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een opleiding.
Artikel 14.  Disclaimer website
1. De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite van ‘Xtra English4kids’. Door het bezoeken van de website en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden en verklaart u eraan gebonden te zijn.
 2. ‘Xtra English4kids’ is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij spannen ons in om informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. ‘Xtra English4kids’ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op deze website. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd
 3. Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen software, audio, video, tekst en foto’s) behoren uitsluitend toe aan ‘Xtra English4kids’. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzij anders bepaald mag de inhoud opgenomen op deze website alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden.
4. Het is ‘Xtra English4kids’ toegestaan om foto’s/filmpjes/beeldmateriaal op de website van de cursus en in de nieuwsbrief te plaatsen.
5. Het is ‘Xtra English4kids’ toegestaan de vermelde e-mailadressen te gebruiken voor nieuwsbrieven, uitnodigingen, aankondigingen e.d. te gebruiken.
 Artikel 15. Overmacht
1. In geval van overmacht worden de uit het contract voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat ‘Xtra English4kids’ verplicht is tot enige schadevergoeding. In geval van overmacht zal de ouder/verzorger zo snel mogelijk worden geïnformeerd.
Artikel 16. Klachten
1. Mocht ‘Xtra English4kids’ volgens een leerling tekortschieten bij de ten uitvoerbrenging van de diensten, dan dient dit daags na de bijgewoonde les kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid jegens ‘Xtra English4kids’ vervalt.
2. De klager bespreekt de klacht in eerste instantie met de betrokken persoon. Pas nadat de klager in redelijkheid heeft geprobeerd de klacht of bedenking met de betrokkene of diens leidinggevende op te lossen, kan de klager een schriftelijke klacht indienen.
3. ‘Xtra English4kids’ kan een klacht zelf afhandelen, indien hij van mening is dat de klacht op een eenvoudige wijze kan worden afgehandeld.
4. Na ontvangst van een klacht zal ‘Xtra English4kids’ een ontvangstbevestiging sturen met daarin een streefdatum voor de behandeling van de klacht.
5. Klachten worden behandeld met de nodige zorgvuldigheid ondermeer met het beginsel van hoor en wederhoor.
6. Voorop staat bemiddeling om tot een oplossing te komen.
7. ‘Xtra English4kids’ kan een extern persoon/personen/instantie inschakelen voor behandeling van de klacht, dit ter beoordeling van ‘Xtra English4kids’.
8. Een klachtenformulier kunt u opvragen bij de administratie van ‘Xtra English4kids’.
9. Van de afhandeling van een schriftelijke klacht wordt de klager schriftelijk in kennis gesteld.
10. Daarbij wordt in ieder geval medegedeeld wat de bevindingen en de conclusies met betrekking tot de klacht zijn.
Artikel 17. Persoonsgegevens
1. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen activiteiten ten behoeve van les- en administratieve doeleinden. 
2. Persoonsgegevens worden geregistreerd conform de Wet bescherming persoonsgegevens.
3. Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen benaderd worden via een groeps e-mail. Mocht daar bezwaar tegen zijn, dan dient dit bij aanmelding kenbaar gemaakt te worden.
4. De ouders/verzorgers verplichten zich tot het verstrekken en eventueel tijdig wijzigen van zijn of haar contactgegevens.
Artikel 18.Tarieven
1. De tarieven van de door ‘Xtra English4kids’ verleende diensten worden jaarlijks voor aanvang van het nieuwe cursusjaar vastgesteld voor het daaropvolgende cursusjaar.
2. ‘Xtra English4kids’ behoudt zich het recht voor de tarieven en prijzen te wijzigen. Gewijzigde tarieven en prijzen gelden vanaf het moment waarop deze door ‘XtraEnglish4kids’ worden ingevoerd voor alle nadien gesloten overeenkomsten.
3. De cursus ‘Xtra English4kids’  is vrijgesteld van BTW.
 Artikel 19. Intellectueel eigendom
1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle voor de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten, software, alsmede materiaal dat hiermee samenhangt, berusten bij ‘Xtra English4kids’. De leerling  verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten ten behoeve van de les/cursus en zal genoemde zaken niet verveelvoudigen, distribueren of kopiëren of op enigerlei andere wijze openbaar maken.
2. Bij overtreding van Artikel 18.1 is de klant een gefixeerde boete van € 5000,- verschuldigd aan ‘Xtra English4kids’.
Artikel 20. Administratieadres
Xtra English4kids
Multatulistraat 65
4207 SC Gorinchem
tel. : 0183-822337 / 06-47543207
4207 SC Gorinchem
email :
info@xtraenglish4kids.com
teacher@xtraenglish4kids.com
xtraenglish4kids@gmail.com
shofland7@gmail.com
website :
www.xtraenglish4kids.com
Kamer van Koophandel :  60257296, Midden Nederland

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s